Page 1

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: - Aanbieder: Stichting Film.nl - Aanbod: films en series die door Bronnen in Nederland worden aangeboden en via Platform te vinden zijn - App: De mobiele applicatie beschikbaar voor de besturingsprogramma's iOS en Android met de titel Film.nl - Bronnen: aanbieders (offline en online) en kanalen die films en series in Nederland via bioscopen en filmtheaters, video on demand, DVD/Bluray en/of televisie beschikbaar maken - Content: De redactionele content, waaronder beeldmateriaal, geluidsmateriaal en tekst, die wordt weergegeven in het Platform - Cookies: Kleine tekstbestanden die op de computer, laptop of smartphone van Gebruiker worden opgeslagen. - Diensten: De binnen Platform aangeboden functionaliteiten - Gebruiker: De persoon die gebruik maakt van Platform - Platform: De website Film.nl en de App Film.nl - Website: De internetpagina('s) op het world wide web bereikbaar via de url Film.nl.

Artikel 2. Aanbieder

Platform Film.nl wordt aangeboden door Aanbieder, zijnde Stichting Film.nl, Postbus 12040 1100 AA te Amsterdam, info@film.nl.

Artikel 3. Film.nl

 1. Platform bestaat uit App en Website.
 2. Platform laat Gebruiker films en series vinden en ontdekken die hij via Nederlandse Bronnen kan bekijken, in de bioscoop, on demand, op DVD/Bluray en/of op TV.
 3. Het gebruik van Platform is gratis.
 4. Gebruiker hoeft voor het gebruiken van Platform geen account aan te maken.
 5. Platform biedt het volgende Aanbod:
  • Het wekelijkse filmaanbod van Nederlandse bioscopen en filmtheaters.
  • Het aanbod films en series van aanbieders van video on demand diensten in Nederland
  • Het aanbod van films en series op DVD/Bluray in Nederland
  • Het aanbod van film en series bij lineaire televisiekanalen in Nederland

Artikel 4. Functionaliteiten App

Gebruiker van App kan: 1. Gebruik maken van de zoekfunctie voor films en series, kennisnemen van informatie over de weergegeven films en series en zien welke Bronnen deze films en series aanbieden; 2. Doorklikken naar Bronnen waar men een film of serie kan en wil zien en (toegang) kan kopen en/of huren; 3. De mogelijkheid tot het creëren van, filteren van én gebruik maken van persoonlijk aanbod door genres en Bronnen te selecteren; 4. Films en series toevoegen aan een persoonlijke Watchlist en Reminders instellen; 5. Gebruik maken van de selectie van films en series die op basis van de persoonlijke aanbevelingen en algemene populariteit worden opgesomd; 6. Informatie over films en series delen met anderen, trailers kijken en een beoordeling geven; 7. Raadplegen van meestgestelde vragen 8. Geen films of series rechtstreeks via App bekijken. Gebruiker kan met App ook geen abonnement op een van Bronnen afsluiten, een film of serie huren of kopen, of bioscoopkaartjes reserveren en/of aanschaffen.

Artikel 5. Functionaliteiten Website

Gebruiker van Website kan: 1. Gebruik maken van de zoekfunctie voor films en series, kennisnemen van informatie over de weergegeven films en series en zien welke Bronnen deze films en series aanbieden; 2. Doorklikken naar Bronnen waar men een film of serie kan en wil zien; 3. Gebruik maken van de selectie van films en series die op basis van aanbevelingen en algemene populariteit worden opgesomd; 4. Informatie over films en series delen met anderen, trailers kijken en een beoordeling geven; 5. Raadplegen van meestgestelde vragen 6. Geen films of series rechtstreeks via Website bekijken. Gebruiker kan met Website ook geen abonnement op een van de Bronnen afsluiten, een film of serie huren of kopen, of bioscoopkaartjes reserveren en/of aanschaffen.

Artikel 6. Content en Intellectuele eigendomsrechten

 1. Content die via Platform door Aanbieder beschikbaar wordt gesteld aan Gebruiker is juridisch beschermd, in het bijzonder door intellectuele eigendomsrechten.
 2. Alle rechten die rusten op, verband houden met of voortvloeien uit Content in Platform, met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videomateriaal, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om Diensten uit te voeren - berusten bij Aanbieder en/of de licentiegevers wiens aanbod door Aanbieder wordt gepresenteerd.
 3. Aanbieder behoudt zich het recht voor om (een deel van) Content te wijzigen, niet weer te geven, op te schorten of te verwijderen.
 4. Gebruiker zal Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden, de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving en met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten.
 5. Content wordt (zoveel mogelijk) aangeboden onder de vermelding van de eventueel vastgestelde classificaties van Kijkwijzer.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Aanbieder, en de partijen die namens Aanbieder aan Platform werken of hebben gewerkt, voor alle aanspraken van derden verband houdend met - of voortvloeiend uit - schending van rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.
 2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor prijsafwijkingen en de beschikbaarheid van Aanbod bij Bronnen.
 3. Aanbieder is ook niet aansprakelijk voor enige directe schade of gevolgschade als gevolg van:
  • Eventuele typefouten;
  • Verkeerd geplaatste Content;
  • Verkeerde hyperlinks;
  • Beëindiging of wijziging van het aanbieden van Diensten;
  • (Een) tekortkoming(en) van derde(n) en onderaannemers;
  • Het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker.
  • Het door Bronnen toegevoegde, verwijderde of anderszins gewijzigde Content, welke (nog) niet op Platform zijn doorgevoerd.

Artikel 8. Beschikbaarheid en storingen

 1. Aanbieder zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van Platform te bieden. Aanbieder kan echter niet garanderen dat Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren. Aanbieder streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in Platform, Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan door Gebruiker te beperken en/of onderhoud te plegen aan Platform.

Artikel 9. Privacy

 1. Platform maakt gebruik van Cookies. De informatie die op deze manier wordt verzameld, gebruikt Aanbieder om Platform te verbeteren en Gebruiker beter van dienst te kunnen zijn.
 2. Aanbieder is wettelijk verplicht om Gebruiker toestemming te vragen voor het gebruik van Cookies en hem te informeren over het gebruik ervan.
 3. Mocht Gebruiker besluiten om geen Cookies te accepteren of deze uit te schakelen, dan zijn bepaalde functies van Diensten niet meer beschikbaar.
 4. Aanbieder gaat zorgvuldig om met de gegevens verkregen door gebruik van Platform door Gebruiker en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens.
 5. De gegevens worden gebruikt om Diensten te kunnen aanbieden en om informatie en kennis te vergaren teneinde Diensten te kunnen optimaliseren;
 6. Indien Gebruiker tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, kan een Gebruiker dit schriftelijk kenbaar maken via info@film.nl onder vermelding van verwijderen persoonsgegevens.
 7. Indien Aanbieder niet, of niet volledig, kan vaststellen op welke Gegevens een verzoek tot verwijdering betrekking heeft, kan Aanbieder Gebruiker vragen zijn verzoek (nader) te specificeren. Aanbieder schort in dat geval de uitvoering van het verzoek op totdat Gebruiker aan Aanbieder de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
 8. Aanbieder verkrijgt de gegevens door middel van klik- en surfgedrag van Gebruiker op Platform en wanneer Gebruiker de persoonlijke instellingen en voorkeuren beheert en/of de door hem ingevulde gegevens aanvult/wijzigt.
 9. Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.
 10. Aanbieder kan Gegevens van Gebruiker delen met dienstverleners die bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Aanbieder.
 11. Aanbieder kan Gegevens van Gebruikers aan derden beschikbaar maken, wanneer zij daartoe gehouden is op grond van de wet, wanneer dat noodzakelijk is om fraude tegen te gaan, of wanneer er een andere noodzakelijke en legitieme grondslag is die de privacybelangen van Gebruikers te boven gaat.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke ontstaan tussen Gebruiker en Aanbieder naar aanleiding van deze Voorwaarden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Op Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Platform en de daarin opgenomen Diensten.
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is via Platform te raadplegen.
 3. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn met wettelijke bepalingen dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De bepalingen die in strijdig zijn worden dan door Aanbieder vervangen.

 

We gebruiken cookies om je de beste ervaring te kunnen bieden. Wil je cookies toestaan op deze website ?
Dit is een kijkwijzer popup